Skip to main content

Profiel

Stedenbouw is een collectieve daad. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op de gebouwde omgeving en daarmee op het leven en welzijn van mensen. De stedenbouwkundige schetst de mogelijkheden, integreert belangen en wensen van diverse stakeholders en verwerkt technische inzichten en voorwaardes. Vanuit een langjarige ervaring en een breed professioneel netwerk organiseer en faciliteer ik integrale ontwikkelingsprocessen. Het ontwerp is een voertuig in dit proces; een middel dat in dienst staat van het doel: de ontwikkeling en realisatie van een fraaie en aangename leefomgeving. Mijn praktijk richt zich op urban design: ontwerpen op het raakvlak van stedenbouw, openbare ruimte en architectuur. Meer concreet betreft het de onderstaande diensten.

Producten en diensten

Stedenbouw

Het stedenbouwkundig ontwerp richt zich op de ontwikkeling of transformatie van een stuk stad of land. Het ontwerp doet uitspraken over de ruimtelijke en functionele organisatie van de stadsplattegrond. Mijn portfolio beslaat een breed spectrum aan projecten, waaronder woningbouw in verschillende vormen en dichtheden (landelijk wonen, uitleggebieden, herstructurering), gemengd stedelijke ontwikkelingen (stadscentra, winkelcentra, transformatiegebieden), bedrijfs- & kantoorlocaties en recreatie- & natuur gebieden.

Openbare ruimte & participatie

De verdeling tussen uitgeefbaar gebied en de openbare ruimte is een elementair gegeven in de stedenbouw. Het beeld van de openbare ruimte ofwel het publieke domein wordt primair bepaald door de inrichting. De verschillende functies zoals verkeers- en verblijfsruimtes krijgen hierin hun plek en onderlinge samenhang. Dit is een technische maar ook een ruimtelijke opgave. In mijn portfolio vindt u een aantal voorbeelden van openbare ruimtes waaraan ik gewerkt heb, variërend van woonstraten tot pleinen en parken. Ik heb mij gespecialiseerd in het ontwerp van openbare ruimte doormiddel van participatie. Samen met Arjan Karssen heb ik hiervoor een methode ontwikkeld: Bedacht met de Buren.

Locatieontwikkeling & planbegeleiding

Voor gemeentes en ontwikkelende partijen breng ik de ontwikkelingsmogelijkheden van gebouwen en locaties in beeld.  In de ontwikkelingsvisie wordt de situatie omschreven en onderzocht welke beleidsmatige, technische en planologische kaders van kracht zijn. Met behulp van modellen wordt onderzocht wat de ruimtelijke en programmatische kansen er in het verschiet liggen. Deze modellen vormen de input voor de financiële onderbouwing en  voor het overleg met overheid en stakeholders.  In veel gevallen vormt de ontwikkelingsvisie de grondslag voor verwerving.  Afhankelijk van de aard van de opgave ben ik vervolgens betrokken als ontwerper (stedenbouw en landschap) danwel als supervisor (architectuur).

Participatie & communicatie

Kenmerkend voor ruimtelijke ontwikkelingen is de betrokkenheid van stakeholders met uiteenlopende wensen en belangen. Hun betrokkenheid en het bereiken van consensus ten aanzien van de vraagstelling en oplossingsrichtingen is veelal een belangrijke voorwaarde voor acceptatie van de ruimtelijke ingrepen. Een goede participatie- en communicatiestrategie geeft de betrokkenen een eigen plek in het ontwikkelingsproces. De projecten in mijn portfolio zijn vrijwel allemaal tot stand gekomen met een vorm van participatie. De werkvorm is maatwerk en kan variëren van informatieavonden en klankbordgroepen tot workshops en internetenquêtes.

Scenario’s en modellen

Wanneer consensus bestaat over de opgave is een volgende stap het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen. Door meerdere opties te schetsen en onderzoeken ontstaat een gedeeld inzicht in de kansen en beperkingen van een plek of project, in de vorm van het spectrum van mogelijke oplossingen. Is dit speelveld eenmaal in kaart gebracht dan kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden als vertrekpunt voor het feitelijke ontwerp.

Samenwerking en netwerk

In ontwikkelingsprocessen werk ik vaak samen met andere disciplines zoals verkeerskundigen, milieudeskundigen, civieltechnici, ecologen, planeconomen, communicatieadviseurs. Vanuit een breed netwerk en beproefde samenwerkingsverbanden kan ik mijn diensten desgewenst aanbieden in combinatie met andere professionals. In de regel heb ik hierin een rol als spelverdeler.